Belgische postzegelcatalogus - Epauletten - Leopold I

Verkoopsvoorwaarden

1. Algemene voorwaarden

Je bestelt via de webshop van abisoft - ondernemingsnummer 0564.757.358
Om een bestelling te plaatsen moet je meerderjarig zijn.
Indien je nog minderjarig bent, mag je deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door jouw ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

2. Herroepingsrecht

De handelspraktijkenwet vraagt bijzondere aandacht voor de hiernavolgende clausule:

"De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de transactie."
"De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien": dit geldt
(1) voor de levering van producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen
(2) voor de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan je de verzegeling hebt verbroken
(3) voor de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines.
De verzegeling verbreken betekent hier het downloaden van de software op initiatief van de consument.

Indien je voor de producten die je aankoopt over het herroepingsrecht beschikt, dan kan je binnen de veertien kalenderdagen na de dag van de transactie beslissen het product toch niet aan te kopen. Je krijgt dan het betaalde bedrag - verminderd met de eventuele kosten van de financiële tussenpersoon - onverwijld en ten laatste binnen de veertien dagen terug. Aangezien het over gedownloade producten gaat hoef je ook niets terug te sturen.

Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen die zouden doorverwijzen naar een ander rechtstelsel en van internationale verdragen inzake internationale koopovereenkomsten.

3. Klachtenregeling

Bij klachten dien je je allereerst te wenden tot abisoft.

Voor klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden zijn er de volgende mogelijkheden:

- Meldpunt FOD Economie
- ODR platform van de Europese Commissie.

4. Beschikbaarheid van de site

abisoft:
- stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar zal zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen.
- behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. Onder geen beding kan abisoft aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere financiële compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van abisoft.
- houdt rekening met de feedback van de gebruikers van onze producten en past zijn oplossingen aan in de mate van het mogelijke. Dit betekent dat onze producten voortdurend evolueren en dat onze site steeds de meest recente versies documenteert.

In het bijzonder: de download faciliteit is een transportmiddel en geen archief, m.a.w. de gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig stellen en bewaren van het gedownloade materiaal en de bijhorende documentatie.