Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 
Je bestelt via de eShop bij abisoft (ondernemingsnummer 0564.757.358), dat de afwikkeling van de aankoop verzorgt en dat ook het aanspreekpunt is voor vragen over de producten.
abisoft is te bereiken via het 
contactformulier op de website.
 
Om een bestelling te plaatsen moet je meerderjarig zijn. Indien je nog minderjarig bent, mag je deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door jouw ouders of wettelijke vertegenwoordiger. 
 
De handelspraktijkenwet vraagt jouw bijzondere aandacht voor de hiernavolgende clausule:  
 

HERROEPINGSRECHT  

"De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de transactie." 
"De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien": dit geldt (1) voor de levering van producten die volgens uw specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen (2) voor de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan u de verzegeling heeft verbroken (3) voor de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines.
De verzegeling verbreken betekent hier het downloaden van de software op initiatief van de consument.
 
Indien je voor de producten die je aankoopt over het herroepingsrecht beschikt, dan kan je binnen de veertien kalenderdagen na de dag van de transactie beslissen het product toch niet aan te kopen. Je krijgt dan het betaalde bedrag - verminderd met de eventuele kosten van de financiële tussenpersoon - onverwijld en ten laatste binnen de veertien dagen terug. Aangezien het over gedownloade producten gaat hoef je ook niets terug te sturen.
Wij verzoeken je het gebruik van het herroepingsrecht te melden via het herroepingsformulier (je moet hiervoor ingelogd zijn) of via het contactformulier. 
 
Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen die zouden doorverwijzen naar een ander rechtstelsel en van internationale verdragen inzake internationale koopovereenkomsten.
 

KLACHTENREGELING

Bij klachten dien je je allereerst te wenden tot abisoft via het contactformulier.

Voor klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Meldpunt van de FOD Economie: http://economie.fgov.be/nl/
  • Het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 

BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE

 
abisoft stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar zal zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. abisoft behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. Onder geen beding kan abisoft aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere financiële compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van abisoft.
Wij houden rekening met de feedback van de gebruikers van onze producten en passen onze oplossingen aan in de mate van het mogelijke.  Dit betekent dat onze producten voortdurend evolueren en dat onze site steeds de meest recente versies documenteert. In het bijzonder: de download faciliteit is een transportmiddel en geen archief, m.a.w. de gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig stellen en bewaren van het gedownloade materiaal en de bijhorende documentatie.
 
 

TOEPASSELIJK RECHT

 
Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de abisoft site en de diensten die aangeboden worden is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd met uitsluiting van enige andere rechtbank.